Đối tượng có nguy cơ cao bị suy giãn tĩnh mạch nông là phụ nữ,...